El respecte dels Drets Humans en els processos de contractació pública de suministres i serveis de seguretat

El respecte dels Drets Humans en els processos de contractació pública de suministres i serveis de seguretat

El present document és part de la iniciativa “99,3% responsable” que aspira a millorar la protecció dels drets humans a través de la contractació pública a l’àmbit dels serveis i subministraments de seguretat.

Aquest estudi sectorial complementa la “Guia d Compra Pública i Drets Humans” amb l’objectiu d’aportar un anàlisi detallat de les característiques i implicacions concretes de la contractació pública de productes i serveis de l’àmbit de la defensa i la seguretat publica.

Amb aquest objectiu hem estructurat el document en 4 blocs principals:

Primer, realitzem una delimitació breu de la indústria militar i de seguretat identificant les diverses tipologies d’empreses d’aquest sector i les seves interseccions, per ser conscients de la complexitat de les seves cadenes de subministrament.

Segon, identifiquem el marc normatiu internacional, europeu i nacional aplicable a la contractació pública en l’àmbit de defensa i seguretat públic.

Tercer, aprofundim en casos de vulneracions de drets humans produïts per empreses del sector militar i de seguretat, relacionant-les amb les seves cadenes de subministrament. Destacar que la informació dels casos analitzats ha estat obtinguda de l’Observatori de Drets Humans i Empreses a Nord d’Àfrica i Orient Mitjà (ODHE) i de Shock Monitor-Observing Private War Impact on Human Rights.

Quart, proposem clàusules específiques per introduir en els plecs de contractació pública d’acord amb l’anàlisi normatiu realitzat i amb l’objectiu de prevenir i/o minimitzar futures vulneracions de drets humans de la població afectada directa o indirectament per les operacions de determinades empreses.

DESCARREGAR L’INFORME

Contractació pública en l'ambit de la Seguretat | Informes | Català Informe contratación pública seguridad | Informe | Castellano

des. 2017