Oferta – Investigador/a per l’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) i SHOCK MONITOR

maig 2019

Oferta – Investigador/a per l’Observatori de Drets Humans i Empreses a la Mediterrània (ODHE) i SHOCK MONITOR

maig 2019

ANTECEDENTS

 

Qui som

L’Observatori de Drets Humans i Empreses (ODHE) i Shock Monitor són iniciatives de la societat civil, dinamitzades i coordinades per dues organitzacions no governamentals NOVACT i SUDS que pretén identificar empreses, analitzar-les i avaluar el seu respecte i compliment dels Drets Humans.

L’Observatori sistematitza aquestes violacions dels drets polítics i socials per a establir conclusions sobre tendències, actors involucrats i contextos on es produeixen. L’Observatori proposa recomanacions efectives per a garantir la protecció dels drets humans.

L’Observatori està conformat per:

 • Un equip de recerca que identifica, analitza, investiga empreses catalanes i/o transnacionals i la seva interacció amb els drets humans.
 •  Personal responsable de l’àrea incidència
 •  Personal responsable de l’àrea de comunicació
 •  Un Comitè Assessor format per experts en recerca, armes, seguretat, defensa, Dret Internacional Humanitari i Dret Internacional Privat.

L’objectiu de ODHE és contribuir al fet que la societat civil sigui conscient de les violacions dels drets humans comeses per les empreses als països del nord d’Àfrica i Orient Mitjà i fer incidència per que les institucions catalanes, espanyoles i mundials regulin el teixit empresarial per a respectar i complir la llei, per a no ser part d’aquestes violacions.

L’objectiu del SHOCK Monitor és analitzar l’impacte de les empreses militars de seguretat privada en els drets humans, en la zona del Mediterrani, analitzant la relació d’aquestes empreses amb el sector extractiu.

 

Què fem

El ODHE pretén contribuir al fet que la societat civil catalana sigui més conscient de com les empreses contribueixen de forma sistemàtica i prolongada en el temps a la vulneració dels drets humans de la població de l’àrea Mediterrània. Aquest treball es realitza a través de la recerca, la comunicació i la incidència.

El ODHE publica informes, recerques, policy papers, articles d’opinió i col·labora o promou campanyes de sensibilització sobre empreses catalanes i/o transnacionals, i la seva relació amb els drets humans. L’objectiu és promoure la implementació de mecanismes institucionals que regulin el teixit empresarial per a respectar i complir la llei, que garanteixin polítiques de comerç exterior a Catalunya, en l’Estat Espanyol i a nivell Internacional que siguin transparents i respectuoses amb els drets humans de la població a tot el món, específicament a Mediterrani.

 

FUNCIONS

 

Àmbit de Recerca

 •     Produir els productes de recerca (articles (1), policy papers (2), fitxes empreses (5) i col·laboració/contribució en (1) publicació)
 •      Contribuir al desenvolupament de marcs metodològics de recerca entre l’equip de recerca ODHE/SHOCK i els equips locals de recerca situats als països on es focalitzen els casos de vulneració i les diferents recerques a les empreses (Zones de Magreb i Mashreq amb especial atenció en Palestina, i Sàhara Occidental)
 •        Proposar nous temes de recerca.

Àmbit d’articulació amb xarxes nacionals i internacionals

 •     Participar activament en les xarxes nacionals i internacionals de recerca en les quals el ODHE/SHOCK ja participa o pogués ser interessant participar: Realitzar presentacions públiques en aquells espais públics (mitjans de comunicació, tallers de formació, institucions públiques, fòrums internacionals, etc.) on el ODHE/SHOCK participi per a donar a conèixer les seves recerques i/o informes.
 •         Revisió del treball de recerca d’altres sòcies estratègiques en projectes o xarxes en les quals participa el ODHE/SHOCK, validar i contrastar continguts
 •         Actualitzar i crear noves fitxes d’informació del Shock Monitor
 •         Actualitzar i crear noves fitxes i informació de la BBDD de LaFede

  Àmbit de coordinació i comunicació interna

 •         Coordinació contínua amb l’equip d’incidència per a intercanviar briefings d’incidència política sobre les recerques realitzades
 •         Coordinació contínua amb l’equip de coordinació de projectes sobre els productes previstos i els seus terminis d’elaboració
 •         Coordinació contínua amb l’equip de comunicació, per a Identificar els formats adequats per a les recerques que es produeixin o es difonguin en el marc del treball del ODHE/SHOCK.
 •         Supervisar el treball de recerca de l’equip de voluntaris en pràctiques del ODHE/SHOCK

PERFIL REQUERIT

Requisits:

 •         Titulació universitària en les Ciències Socials, Econòmiques i/o Polítiques
 •         Coneixement acreditats en drets humans, pau i conflictes
 •         Experiència prèvia com a investigador/a  en l’àmbit de Relacions Internacionals (Economia Internacional, Dret Internacional o Seguretat Internacional) amb especial atenció a les activitats de Empreses Transnacionals (ETNs) i el seu impacte en els DDHH.
 •         Idiomes: Nivell Professional (Nivell C  o similar) d’anglès.; Català i/o castellà

Es valorarà:

 •         Experiència i coneixement ampli del context social, polític i econòmic de la regió mediterrània, amb especial atenció en Palestina i el Sàhara
 •         Coneixement en drets internacional públic i/o privat
 •         Experiència i coneixement en recerques amb perspectiva de gènere.
 •         Coneixement i/o articulació amb organitzacions, xarxes nacionals i internacionals involucrades en l’estudi de les vulneracions de ddhh
 •         Coneixements de l’àrab i/o francès.
 •         Capacitat de redacció clara i sintètica
 •         Capacitat/legitimitat per a debatre i liderar activitats de reflexió política a nivell regional.

 

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

 •  Contracte d’assistència tècnica per un període de 12 mesos
 •  Remuneració: 11 mil euros (Impostos inclosos)

 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: TERMINIS I DOCUMENTACIÓ

 • Enviar propostes a l’adreça de correu: recerca@odhe.cat amb la referència: Investigador/a ODHE
 •  Documentació a aportar:    Currículum vitae;   Experiències prèvies significatives en articles/papers de recerca previs relacionats amb la temàtica d’aquest servei tècnic.

 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 15/05/2019